หน้าแรก Forward Magazine

สมัครสมาชิก(Register)ค้นหาช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ(Log in)

ตอบ

เที่ยวไทยวิถีอนุรักษ์ป่ ที่ชุ มชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ เที่ยวไทยวิถีอนุรักษ์ป่ ที่ชุ มชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี เที่ยวไทยวิถีอนุรักษ์ป่า ตามรอยพระราชดำริ ที่ชุ มชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี

ชุมชนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ แต่เดิมในพื้นที่เคยเป็นป่าเสื่ อมโทรม ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันฟื้ นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้นานาชนิ ดทดแทน จนเกิดเป็นป่าที่หล่อเลี้ยงชีวิ ตของคนในชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงลงพื้นที่สนับสนุนเพื่อให้ เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยื น โดยเลือกชุมชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี ให้เป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบของกิจกรรม Village Tourism 4.0 โดยพาคณะอาจารย์ที่ มากความสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาสิ่ งที่สามารถนำมาต่อยอดได้ อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภู มิปัญญาชาวบ้าน เครื่องประดับ แหวน กำไลที่ทำมาจากเถาวัลย์ซึ่งมี อยู่มากมายในป่า ต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในชุมชนให้เกิดเป็นเส้นทางการท่ องเที่ยวอย่างการปลูกป่า ซึ่งจัดเป็นฐานการเรียนรู้ทั้ งหมด 35 ฐาน ชมสวนผสมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจด้ านการเกษตรและการอนุรักษ์ สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่ อนำประโยชน์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ต่อไป นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีกิ จกรรมสาธิตการทอผ้าขาวม้า ซึ่งล้วนมาจากฝีมือของชาวบ้าน อีกทั้งยังมีการแปรรูปต้นตาล นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ อย่างเช่นนำเปลือกลูกตาลไปเลี้ ยงวัว นำหัวตาลไปทำถ่านใช้ในครัวเรื อนตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพี ยง และนำผลตาลไปทำเป็นขนมต่ างๆมากมาย

นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมี การแสดงพื้นบ้านอย่าง เพลงเหย่ย เป็นเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ที่กำลั งจะสูญหายไป ซึ่งคำว่า ‘เหย่ย’ เป็นเสียงที่เพี้ยนมาจากคำว่า ‘เอย’ นิยมเล่นกันในเทศกาลวันสงกรานต์ งานนักขัตฤกษ์ งานมงคล และงานรื่นเริงทั่วไปของชาวบ้ าน แต่ในปัจจุบันเยาวชนของบ้านห้ วยสะพานสามัคคีและสมาชิ กในตำบลได้อนุรักษ์และต่ อยอดโดยนำมาเป็นการแสดงต้อนรั บนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ ยวในชุมชน ถือเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิถีชุ มชนอีกรูปแบบหนึ่ง

นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ชุมชนหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ชุมชนของภาคกลางในกิจกรรม Village Tourism 4.0 เป็นกิจกรรมที่ยกระดับและพั ฒนาชุมชนโดยบูรณาการการท่องเที่ ยวแบบเชื่อมโยง ทั้งวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่นักท่ องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้ เพิ่มการจับจ่ายใช้สอย คนในชุมชนเองก็จะมีรายได้เพิ่ มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าชุมชนมีความพร้ อมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นี่มีป่าเชิงอนุรักษ์ ป่าสมุนไพร อยากเชิญชวนท่านที่สนใจมาเที่ยว มาเรียนรู้กันค่ะ ซึ่งทั้งนี้ ททท.ขอเชิญร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 45 ในวันที่ 2-5 พฤศจิกายนนี้ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายในงานเราได้จัดนำสินค้ าและบริการของชุมชนไปวางจำหน่าย และหากท่านใดสนใจทริปเส้ นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/ villagetourism ค่ะ


_________________

Like กดที่รูป
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com