หน้าแรก Forward Magazine

สมัครสมาชิก(Register)ค้นหาช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ(Log in)

ตอบ

ประกวดคลิปวีดีโอ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ ประกวดคลิปวีดีโอ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” 


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชน “ตลาดต้องชม”
ผ่านโครงการจัดประกวดคลิปวีดีโอ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท
************************
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสั มพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง- ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศร ษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ในหัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลั กษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม “ตลาดต้องชม”เป็นการขยายช่องทาง การตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนแ ละเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่อง เที่ยวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็น ตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจ ท้องถิ่น (Local Economy) สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในกา รสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามกลไก “ประชารัฐ” ปัจจุบันได้ส่งเสริมตลาดต้องชมไ ปแล้วกว่า 151 แห่งทั่วประเทศ กระจายรายได้ระดับฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิ จชุมชน ทั้งยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุ มชน

การจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประ ชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดต้อ งชมทั้ง 77 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลและแบบที มๆ ละไม่เกิน 5 คน ผู้ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์และ นำเสนอวิถีชีวิต วิถีการค้าของผู้คน

ในตลาด แนะนำและเชิญชวนให้มาเที่ยวชมแล ะจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดต้องชม รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใ กล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับการท่องเที่ ยว และสื่อถึงเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ความยาว 1-2 นาที โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาดูจากค วามเหมาะสมของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาและดนตรี คุณภาพของภาพและเสียงและจำนวนผู้ชมผ่าน Social Media รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวด ในแต่ละตลาดจะได้รับรางวัล (1) ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (2) ประเภท นักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมป ระกวดคลิปวีดีโอสามารถสมัครและดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http: //www.taladtongchom.com หรือสอบถามได้ที่กองส่งเสริมและ บริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
โทร 0 2507 5900 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลที่ 0 2938 1988 ต่อ 222 ระยะเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงา นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560


_________________

Like กดที่รูป
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com