Secret Life of Mitty

Secret Life of Mitty

  • Posted on : Jan,07 2014
  • Category : Movie Trailer
  • Tags :
  • Description : วันที่เข้าฉาย 2/01/2014 The Secret Life of Walter Mitty เป็นเรื่องราวของดาราตลก Danny Kaye ที่มีชื่อเสียงในปี 1947 โดยดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของ James Thurber. ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงบรรณาธิการหนั­งสือผู้ซึ่งมักจะฝันกลางวันลมๆแล้งๆ เมื่อในชีวิตจริงเ
smart suggest for magento


Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.