Posts Tagged ‘One OK Rock’

“วัน โอเค ร็อก แอมบิชั่นส์ เอเชีย ทัวร์ 2018 ไลฟ์ อิน แบงคอก” (ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 Live in Bangkok) ONE OK ROCK ทากะ (TAKA – ร้องนำ), โทรุ (TORU – กีต้าร์), เรียวตะ...